Zajęcia prowadzone w Ognisku Muzycznym (2015/2016)

Nauka gry na instrumencie

Jest to główny przedmiot prowadzony w ramach Ogniska Muzycznego. W trakcie lekcji indywidualnych z nauczycielem, uczniowie poznają wybrany instrument, sposoby wydobycia dźwięku, rozwijają i kształcą technikę gry. Samodzielna systematyczna gra na instrumencie pod opieką nauczyciela budzi w uczniach tkwiące w nich siły twórcze. Taki charakter lekcji pozwala dopasować sposób i tempo nauki do charakteru i zdolności ucznia. Opieka nauczyciela pomaga w dbałości o jakość dźwięku i wypracowaniu samokontroli słuchowej.

W ramach zadań domowych, uczniowie mają szansę na rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy w domu, pogłębianie samoświadomości muzycznej oraz weryfikację swoich osiągnięć podczas kolejnych zajęć z nauczycielem.

Przez udział w koncertach Ogniska Muzycznego uczniowie mają okazję zaprezentować zdobyte umiejętności, kształtując jednocześnie charakter i rozwijając umiejętność opanowania estradowego i pozwalając odnaleźć drogę do samorealizacji artystycznej.

W tym roku szkolnym prowadzimy nabór w specjalnościach:

FORTEPIAN - PIANINO
GITARA
SKRZYPCE
ŚPIEW SOLOWY

Zajęcia prowadzone są w szkołach w Chrząstawie Wielkiej i Kamieńcu Wrocławskim.
Serdecznie zapraszamy do zapisów.

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla Uczniów Ogniska Muzycznego

Zajęcia grupowe prowadzone są w bloku trwającym 1,5 godziny (90 minut), który jest przystępny i dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych dzieci. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w kreatywnych zajęciach, które będą rozwijały ich zainteresowania i zdolności muzyczne. Również rozłożenie czasowe tych zajęć będzie zależało od kondycji psychofizycznej dzieci w danym dniu. Ogólnie w trakcie zajęć grupowych będą odbywać się zajęcia umuzykalniające z rytmiką (które połączą programowo kształcenie słuchu i audycje muzyczne) oraz zespół (w trakcie którego dzieci będą uczyć się grać i śpiewać w grupie). Poniżej opis poszczególnych przedmiotów, przedstawiający ogólny zarys treści programowych.

Kształcenie słuchu

Zajęcia z kształcenia słuchu i rytmiki rozwijają przede wszystkim słuch muzyczny i poczucie rytmu, niezbędne przy grze na instrumencie. Kształtują wrażliwość na środki wyrazu muzycznego oraz rozwijają wyobraźnię muzyczną. W czasie zajęć zbiorowych uczniowie nabywają umiejętność czytania nut, kształcą koncentrację, dyscyplinę i logikę, rozwijają inwencję twórczą i pogłębiają zamiłowanie do muzyki. Udział w zajęciach pomaga wyrobić umiejętność analizowania, interpretacji i zapisywania zjawisk dźwiękowo-muzycznych. Ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji kształcenia słuchu doskonalą również odtwórczą pamięć muzyczną oraz podnoszą wrażliwość na jakość dźwięku.

Audycje muzyczne

W ramach zajęć z audycji muzycznych uczniowie poznają charakterystyczne dla danych epok utwory. Słuchając wybranych dzieł muzycznych, uczniowie zapoznają się z okolicznościami ich powstania. W ten sposób zdobywają podstawową wiedzę z zakresu historii muzyki, poznają sylwetki wielkich kompozytorów i uczą się rozpoznawać style i gatunki muzyczne. Audycje muzyczne rozwijają jednocześnie słuch muzyczny, pamięć muzyczną, poczucie rytmu oraz wrażliwość estetyczno-emocjonalną na muzykę. 

Zespół wokalno-instrumentalny

W ramach lekcji grupowych uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności pracy zespołowej w zakresie wokalnym (chór) lub instrumentalnym (zespoły). W czasie zajęć, uczniowie poznają zasady pracy z dyrygentem. Zajęcia wokalne kształcą i rozwijają dykcję, prawidłową emisję głosu oraz samokontrolę słuchową. Udział w koncertach i występach Ogniska Muzycznego kształtują charakter, rozwijają umiejętność dyscypliny i opanowania estradowego.